Zadzwoń teraz:

Polityka ochrony prywatności

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minut

Kancelarie Prawna Kancelaria Prawnicza Marcin Dutkiewicz Radca Prawny oraz Kancelaria Radcy Prawnego Marta Socha-Skrzypiec zapewniają, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych.

§ 1 Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych są:
  1. Marcin Dutkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawnicza Marcin Dutkiewicz Radca Prawny z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sokolska 80 lok. 7, 40-087, Katowice, NIP 954-228-14-02, REGON 276477722,
  2. Marta Socha-Skrzypiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marta Socha-Skrzypiec z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sokolska 80 lok. 7, 40-087, Katowice, NIP 954-254-52-49, REGON 147381175.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez formularz kontaktowy lub adres email podany na stronie kontakt.
 • Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

§ 2 Rodzaj danych osobowych

 • Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 • W zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Administrator może przetwarzać dane osobowe dot. doświadczenia, kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia przez wykonawców, informacje o niekaralności członków zarządów oraz rad nadzorczych, dane wykonawców będących osobami fizycznymi inne dane osobowe przekazane przez wykonawcę lub zamawiającego niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

§ 3 Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

A. Korespondencja i kontakt telefoniczny

 1. Zakres i źródło danych

  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pana/Pani lub od podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje lub w którym jest Pan/Pani zatrudniona.

 2. Cele przetwarzania

  Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

  • bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Pana /Pani będących nadawcami korespondencji, ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Okres przechowywania danych

  Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

B. Realizacja umów / zleceń

W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

C. Współpraca z kontrahentami I klientami, w tym potencjalnymi klientami

 1. Zakres i źródło danych

  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL.
  Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani lub od Pana/Pani pracodawcy lub podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje lub z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

 2. Cele przetwarzania

  Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

  • bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których Administrator uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań biznesowych/konferencji/eventów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Okres przechowywania danych

  Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

D. Kontakt przez stronę www.prawnik-katowice.pl

 1. Zakres i źródło danych

  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, adres korespondencyjny.
  Pana/Pani dany Administrator uzyskał bezpośrednio do Pana/Pani poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.prawnik-katowice.pl

 2. Cele przetwarzania

  Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

  • odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • nawiązania z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą/mocodawcą współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Okres przechowywania danych

  Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

§ 4 Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

§ 5 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

§ 6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

§ 7 Uprawnienia osób których dane dotyczą

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w przepisach prawa, umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.
 • Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługują:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
  3. prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 • Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w § 1.
 • Niektóre z powyżej wskazanych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej oraz w ramach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 8 Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.
 2. Administrator
  • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,
  • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
  • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
  • zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione,
  • respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokackiej.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:
  • wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
  • stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,
  • podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
  • w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 4. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 • Administrator posiada odrębnie uregulowaną politykę cookies.